Loading...

Zasady organizacyjne bezpłatnych spacerów edukacyjnych w MIIWŚ

1. Udział w spacerze muzealnym jest bezpłatny. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany daty lub/i godziny spaceru lub jego tematu.
W szczególnych wypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania
o zmianach w momencie ich wystąpienia. W tych właśnie przypadkach osobom, które dokonały rezerwacji nie przysługuje z tego tytułu prawo do uzyskania jakiegokolwiek zadośćuczynienia / odszkodowania;

2. Rezerwacja uczestnictwa uzyskuje status potwierdzonej po przesłaniu przez Muzeum na wskazany adres e-mail informacji o dokonanej rezerwacji;

3. Czas trwania spotkania jest zgodny z danymi wskazanymi w informacji o spacerze na stronie muzeum1939.pl;

4. Uczestnicy powinni oczekiwać na osoby wyznaczone przez Muzeum do prowadzenia spaceru co najmniej 5-10 minut przed godziną rozpoczęcia spotkania w miejscu wskazanym w informacji o wydarzeniu na stronie muzeum1939.pl;

5. Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Muzeum pod przewodnictwem osób wyznaczonych przez Muzeum;

6. W spacerach mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie (w grupie wiekowej określonej przez Muzeum). Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spacerach wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność;

7. Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń osób wyznaczonych przez Muzeum do prowadzenia spacerów oraz pracowników ochrony Muzeum;

8. W przypadku niezastosowania się do powyżej wskazanych zasad Muzeum może odmówić uczestnikowi udziału/dalszego udziału w spacerze;

9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia (wypadki, urazy, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia), które dotknęły uczestnika spaceru, a były wynikiem niezastosowania się przez niego do zapisów Regulaminu zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, innych zwyczajowych zasad bezpieczeństwa lub poleceń osób wyznaczonych przez Muzeum do prowadzenia spacerów oraz pracowników ochrony Muzeum;

10. Informacje o zmianie liczby uczestników spaceru lub całkowitej rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie zgłosić na adres e-mail: edukacja@muzeum1939.pl;

11. Spacery mogą być fotografowane lub filmowane dla celów edukacyjnych, informacyjnych lub marketingowych MIIWŚ w Gdańsku. Poprzez wysłanie formularza osoba zgłaszająca wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestników spaceru
w mediach społecznościowych oraz publikacjach edukacyjnych, informacyjnych lub marketingowych MIIWŚ w Gdańsku;

12. Poprzez wysłanie formularza osoba zgłaszająca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o działalności statutowej MIIWŚ w Gdańsku;

oraz

podstawowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych w MIIWŚ w Gdańsku, zgodnych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

a) administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy Pl. W. Bartoszewskiego 1;

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@muzeum1939.pl;

c) dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d) odbiorcami danych osobowych uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także każdy do którego zostanie skierowany materiał na którym zostaną utrwalone dane osobowe (wizerunek) uczestników;

e) dane osobowe uczestników przechowywane będą wieczyście, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą nakazywały usunięcie danych osobowych uczestników z zasobów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;

f) zgłaszający posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO z uwzględnieniem ograniczeń jakie nakłada RODO;

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa zezwolenia na wykorzystanie danych (w tym wizerunku) może skutkować odmową realizacji usługi.