Regulamin sprzedaży internetowej

§1   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. „Regulamin zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej” (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej na Wystawy, seanse kinowe i wydarzenia organizowane w Muzeum II Wojny, mieszczącym się przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.

2. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dotyczy Wystawy Głównej, Wystawy dla dzieci, seansów kinowych i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej i obejmuje sprzedaż indywidualną oraz grupową.

3. Zakup biletów na Wystawy, seanse kinowe oraz wydarzenia organizowane w Muzeum II Wojny Światowej możliwy jest na stronie internetowej pod adresem www.bilety.muzeum1939.pl, wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji.

4. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej jest możliwy w przypadku: a) realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej płatności za pomocą systemu PayU lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system PayU, b) dostępności wolnych miejsc.

5. Operatorem systemu PayU jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON 300523444.

6. Kupujący, w celu internetowego zakupu biletów, o których mowa w Regulaminie, musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

7. Usługa płatności elektronicznej za bilety realizowana jest nieodpłatnie.

§2   ZAKUP BILETÓW W SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

1. Przy internetowym zakupie biletów należy dokonać wyboru dnia, przedziału czasowego wejścia oraz rodzaju biletu na Wystawy Muzeum lub dnia, godziny wejścia i rodzaju biletu w przypadku seansów i wydarzeń.

2. Opłata za zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dokonywana jest za pośrednictwem systemu PayU, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów, po uprzedniej rejestracji.

3. Przed dokonaniem płatności należy na stronach PayU sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty.

4. W celu skutecznego zakończenia zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej, należy w ciągu 3 minut od chwili wybrania biletów dokonać płatności w ramach jednej sesji internetowej.

5. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zakup biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej lub w wygenerowanych automatycznie mailach.

6. W ciągu 24 godzin od chwili zakończenia zakupu zgodnie z ustępem powyższym, system wyśle na podany adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu. Zakupione bilety generują się w profilu kupującego, w zakładce „Twoje Zakupy”. Należy je pobrać i wydrukować lub zapisać na umożliwiającym wyświetlenie pliku urządzeniu mobilnym w celu okazania w punkcie kontrolnym.

7. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej należy okazać na bramkach kontrolnych przy wejściu na Wystawy Muzeum lub wejściu na sale, w których odbywa się seans bądź wydarzenie.

8. Przy zakupie internetowych biletów ulgowych posiadacz takiego biletu jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi i okazania go przed wejściem na Wystawy Muzeum lub wejściem do sali, w której odbywa się seans bądź wydarzenie.

9. W przypadku dokonania zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej niezgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie danego wydarzenia (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup.

10. W sprzedaży grupowych biletów internetowych na każde 10 osób przypada jeden bilet bezpłatny, który generowany jest automatycznie po opłaceniu 10 biletów.

11.Dokonując zakupu poprzez sklep internetowy dla grupy większej niż 10 osób należy dokonać transakcji będących wielokrotnością liczby 10, aby uzyskać odpowiednią liczbę darmowych biletów.

12. Fakturę za bilety zakupione w sprzedaży internetowej można uzyskać w kasach biletowych Muzeum, punkcie informacyjnym Muzeum lub wysyłając maila na adres info@muzeum1939.pl.

13.Do zwrotu zakupionych biletów stosuje się zasady określone w regulaminach właściwych Wystaw, seansów i wydarzeń. 14. Reklamacje należy zgłaszać na adres: info@muzeum1939.pl.

§3  REZERWACJE BILETÓW

1. Rezerwacje biletów na Wystawy dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych są możliwe poprzez system rezerwacyjny na stronie www.bilety.muzeum1939.pl, wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji.

2. Na jeden przedział godzinowy można zarezerwować maksymalnie 50 biletów.

3. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 3 dni przed terminem zwiedzania.

4. Rezerwację należy opłacić w terminie do 14 dni od jej dokonania. Brak opłacenia rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.

5. W celu zakupu zarezerwowanych biletów należy zalogować się ponownie w sklepie www.bilety.muzeum1939.pl i w zakładce „Twoje zakupy” dokonać płatności, zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych. Nie ma możliwości opłacenia rezerwacji w kasach biletowych.

§4   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

a) administratorem danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Pl. W. Bartoszewskiego 1,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl,

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

e) dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,

f) użytkownicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO,

g) użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

§5   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakup biletów w sprzedaży internetowej stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.muzeum1939.pl, w kasach biletowych i punkcie informacyjnym Muzeum.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

4. Uwagi, skargi i wnioski można zgłaszać w punkcie informacyjnym Muzeum lub wysyłając wiadomość na adres mailowy info@muzeum1939.pl.